ติดต่อโฆษณา ( มีผู้ใช้งานทั้งหมดในขณะนี้ : 109 คน) color : เปลี่ยนตามวัน  
HOME > หางาน > งานราชการ

กรมการพัฒนาชุมชน รับอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 62 ประจำปี 2553 (บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2552)


กรมการพัฒนาชุมชน จะรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 62 ประจำปี 2553 ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบลที่เป็นภูมิลำเนาบ้านเกิดของผู้ได้รับการ คัดเลือก โดยยกเว้นภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร อาศัยอำนาจตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 กำหนดให้ดำเนินการคัดเลือกอาสาพัฒนา รุ่นที่ 62 ประจำปี 2553 ดังนี้
 
 จำนวนระยะเวลาการปฏิบัติงานและเงื่อนไขการแต่งตั้ง
 
 1. การคัดเลือกบุคคลครั้งนี้เป็นการคัดเลือกอาสาสมัครของกรมการพัฒนาชุมชน ไม่มีข้อผูกพันในการบรรจุเข้ารับราชการ
 
 2. กรมการพัฒนาชุมชนจะแต่งตั้งบุคคลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 100 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาพัฒนารุ่นที่ 62 ประจำปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552-วันที่ 30 กันยายน 2553 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่ กำหนด และปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลภูมิลำเนาบ้านเกิด
 
 3. กรมการพัฒนาชุมชนอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีในลำดับถัดไปให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาพัฒนาหากมีตำแหน่งว่าง
 
 คุณสมบัติเฉพาะดังนี้
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทุกสาขาวิชา มีความสนใจที่จะเรียนรู้ และมีใจอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ตำบล มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี สามารถจัดทำเอกสารแนวทาง หรือโครงการที่จะดำเนินการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดด้วยตนเอง
 
 - มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
 
 การรับสมัคร
 
 - ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่เป็นภูมิลำเนา หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่เป็นภูมิลำเนา
 
 - ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร โดยจะไม่รับพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติ และผู้สมัครที่มีเอกสารไม่ครบถ้วนในทุกกรณีในวันสมัคร
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครคัดเลือก
 
 - ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่กำหนด
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก) จำนวน 3 รูป โดยติดใน ใบสมัครจำนวน 1 รูป อีก 2 รูป ใช้ติดบัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ
 
 - สำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด และได้รับอนุมัติปริญญาจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
 
 - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) พร้อม รับรองสำเนา ทั้งนี้ ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย
 
 - เอกสารแนวทาง หรือโครงการที่จะพัฒนาชุมชนบ้านเกิดจัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 16 pt. ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด
 
 - ใบแสดงเจตนารมณ์ มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเกิด

โดย : phaky , 2009-06-25 ,
1 ชอบ
1 ไม่ชอบ
   
  หางาน
ประชาสัมพันธ์
รวมเมล์น่าอ่าน
ปุ๊กปิ๊กคลับ
หาเพื่อน MSN!
 
 

This is some default tab content, embedded directly inside this space and not via Ajax. It can be shown when no tabs are automatically selected, or associated with a certain tab, in this case, the first tab.


Pukpik.com( 05/08/2009 ) All Rights Reserved.

Thaimisc.com | BBZnet.com | Be2Hand.com | ManyFile.com
Pukpik.com | Free Webboard | Free Forums | รับทำเว็บไซต์ | รับทำเว็บโรงแรม
บริการทำเว็บไซต์ : รับทำเว็บ | รับทำเว็บไซต์ | รับทำเว็บขายของ | รับทำเว็บบริษัท | รับทำเว็บสำเร็จรูป
ฝาก Server :รับวาง Colo | Colocation | Co-location | วาง Colo ที่ CAT
ซื้อ Server : VPS ราคาถูก | ซื้อ Server | ขาย Server | Server ราคาพิเศษ | ราคา Server | Dell Server | ขาย Dell Server
ฝากเวบไซต์ : ฝากเวบไซต์ | เว็บโฮสติ้ง | windows hosting
E-commerce :ชุดคลุมท้อง | เดรสคลุมท้อง | เสื้อเปิดให้นม | ชุดออกงานคุณแม่ | กางเกง/กระโปรงคนท้อง
Others : ดอกไม้ประดิษฐ์ | siamplantasia