ติดต่อโฆษณา ( มีผู้ใช้งานทั้งหมดในขณะนี้ : 71 คน) color : เปลี่ยนตามวัน  
HOME > หางาน > งานราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้า ราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2552 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม 500 อัตรา และ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน 800 อัตรา รวม 1,300 อัตรา <รับออนไลน์>(1-16 ก.ค.52)


ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2552 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม จำนวน 500 อัตรา และดำเนินการ รับสมัครและสอบข้อเขียนให้แก่ผู้สมัครในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนตามประกาศรับสมัคร ของกองบัญชาการศึกษา จำนวน 800 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้า รับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 500 อัตรา และรับสมัครและสอบข้อเขียน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดตามประกาศรับสมัครของกองบัญชาการศึกษา จำนวน 800 อัตรา รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 12.5 (7,890 บาท) จำนวน 1,300 อัตรา โดยแยกเป็น

1.1 สายป้องกันปราบปราม จำนวน 500 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ ปป.1

1.2 สายอำนวยการและสนับสนุน ตามประกาศรับสมัคร กองบัญชาการศึกษาโดยมี อัตรารวม จำนวน 800 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ อก.2 ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง
2.1 สายป้องกันปราบปราม(ปป.1) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1.1 เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย

/2.1.2 มีคุณสมบัติ...
-2-
2.1.2 มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก.และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
2.1.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยในกรณีที่สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีทางกฎหมายจากต่างประเทศหรือกรณีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการ ปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายไทย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญา ครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้ จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรี หรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 16 กรกฎาคม 2552)
2.2 สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง
2.2.2 มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามผนวก ก.และผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
2.2.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภา สถาบันของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัคร ( วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 )
2.3 คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา ที่ ก.ตร. หรือสำนักงาน ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว และถ้ามีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี จะนำมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
สำหรับ คุณวุฒิที่มีปัญหา เช่น ชื่อปริญญาที่แตกต่างจากประกาศรับสมัครในสายป้องกันปราบปราม (ปป.1) หรือสายอำนวยการและสนับสนุน(อก.2) เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครขอให้ผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อตรวจสอบกับสถานศึกษา ว่าสำนักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนหรือวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในทาง ที่กำหนดตามข้อ 2.1.3 หรือ 2.2.3 แล้วหรือไม่
ในกรณีที่เป็นผู้สอบแข่ง ขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนแล้ว เมื่อรับราชการตำรวจเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จะมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญา เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

/2.4 ข้าราชการ...
-3-
2.4 ข้าราชการตำรวจที่จะสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครนี้ จะต้องลาออกจากราชการก่อนวันที่รับสมัคร
2.5 พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการ ไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

3. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร และกำหนดการที่ควรทราบ
3.1 วิธีการสมัคร กองบัญชาการศึกษารับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 กรกฎาคม 2552 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ส่วนที่อยู่สำหรับ ส่งใบสมัคร - ทะเบียนย่อให้เป็นไปตามข้อ 3.3 โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้เพียงสายเดียว สำหรับสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) เมื่อสมัครสอบในหน่วยใดให้สอบข้อเขียนในหน่วยนั้น
3.2 ขั้นตอนการสมัคร
3.2.1 อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และขั้นตอนการกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร เนื่องจากผู้สมัครหนึ่งคนสามารถ เข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสมัครได้เพียงครั้งเดียว
3.2.2 การเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ www.policeadmission.com เพื่อเข้าสมัครให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) เข้าระบบเพื่ออ่านประกาศรับสมัครให้เข้าใจในสาระที่สำคัญ ตามสายที่เปิดรับสมัครมี ข้อ 1) คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละสาย 2) คุณวุฒิการศึกษา โดยให้อ่าน และทำความเข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด
(2) เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้สมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด ( - )
(3) ตรวจสอบข้อความที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเมื่อเข้าระบบการส่งข้อมูลใบสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ที่ธนาคารแล้ว จะแก้ไขข้อมูลในใบสมัครอีกไม่ได้
(4) เข้าระบบการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่ธนาคาร
(5) นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศภายใน 3 วันนับจากวันที่สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ทั้งนี้ผู้สมัครสอบทุกคนต้องชำระเงินแยกเป็นสองรายการดังนี้ 1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท 2) ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท โดยกำหนดให้ผู้ที่สมัครสอบ ใน 2 วันสุดท้ายของการรับสมัคร(15 – 16 กรกฎาคม 2552)จะชำระเงินได้อย่างช้าที่สุด ภายในเวลา 20.00 นาฬิกา ของวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 (วันรุ่งขึ้นจากวันปิดรับสมัคร)

/ ทั้งนี้...
-4-
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินที่ธนาคารเรียบร้อย และจัดส่ง ใบสมัครให้หน่วยรับสมัครแล้ว(ดำเนินการตามข้อ(7)และ() ส่วนกำหนดเวลาในการสมัครสอบ ของผู้สมัครให้ถือ วัน เวลา ที่ชำระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์
(6) หลังจากชำระเงินแล้ว 7 วัน (นับแต่วันชำระเงินที่ธนาคาร) ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัคร (ระบบจะออกรหัสประจำตัวสอบ 7 หลักให้โดยอัตโนมัติ) โดยให้ใช้กระดาษสีขาว ขนาด A4 (ในการพิมพ์ใบสมัคร) และในใบสมัคร 1 แผ่น จะมี 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ใบสมัคร ส่วนที่ 2 ทะเบียนย่อ ส่วนที่ 3 บัตรประจำตัวสอบ

(7) นำรูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา (ถ่ายในคราวเดียวกันโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป ติดลงในช่องที่กำหนด (ทั้ง 3 ส่วน) มีในใบสมัคร ทะเบียนย่อ และบัตรประจำตัวสอบ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในช่องผู้สมัครทั้ง 3 ส่วน
( ตัดเฉพาะส่วนที่ 3 บัตรประจำตัวสอบเก็บไว้ที่ตนเอง เพื่อใช้ในการเข้าสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 คือ ใบสมัคร และ ทะเบียนย่อ (ไม่ต้องตัดแยกกัน) ให้ใส่ซองจดหมายส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (เขียนมุมซองด้านล่างขวามือว่า “สมัครสอบแข่งขัน”) ถึงหน่วยที่ตนเองได้สมัครสอบไว้ ซึ่งกำหนดให้สมัครสอบ ที่ใดให้สอบข้อเขียนในหน่วยนั้น (ที่อยู่แต่ละหน่วยตามข้อ 3.3) โดยกำหนดให้จัดส่งภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้สั่งพิมพ์ใบสมัคร
ใน กรณีที่ไปชำระเงินในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 (ตามที่กำหนดในข้อ (5)) ให้สั่งพิมพ์ใบสมัคร ได้ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และต้องจัดส่งไปยังหน่วยรับสมัครภายใน วันเดียวกันทั้งนี้จะถือตามหลักฐานการประทับตรารับของไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนด หรือไม่ส่งอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิจากผู้สมัครสอบแข่งขัน
(9) กรณีทำบัตรประจำตัวสอบสูญหาย (ก่อนวันสอบข้อเขียน) ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้งและสั่งพิมพ์ใบสมัครของตนเองออกมาเช่นเดียว กับตอนที่สมัคร ในครั้งแรก (โปรแกรมค้นหาใบสมัคร) โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ และให้ติดรูปถ่ายเฉพาะในส่วนที่ 3 บัตรประจำตัวสอบ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยแล้วตัดเฉพาะบัตรประจำตัวสอบเก็บไว้สำหรับ เข้าสอบข้อเขียนต่อไป (สำหรับส่วนที่ 1 และ 2 ไม่ต้องดำเนินการใดๆ)
ใน กรณีเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและมีปัญหาไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้หรือกรณี มีปัญหาด้านอื่น ให้เข้าในโปรแกรมสารพันปัญหาเพื่อศึกษาขั้นตอนดำเนินการหรืออ่านคำแนะนำ และหากไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อทำการกรอกใบสมัครได้ ให้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ โดยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของ บริษัทอินเตอร์เน็ตประเทศไทย (Inet) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2534-1253, 0-2652-8244 และหากยังไม่สามารถสมัครได้อีกให้ติดต่อหน่วยรับสมัครที่ตนเอง สมัครสอบ (หมายเลขโทรศัพท์หน่วยรับสมัคร ตามข้อ 3.3)
/การสมัครสอบ...

-5-
การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเอง และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะและอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญากำหนด
3.3 หน่วยรับสมัครและที่อยู่สำหรับส่งเอกสารใบสมัคร ดังนี้
ผู้ สมัครสายป้องกันปราบปราม(ปป.1) ส่งเอกสารใบสมัครไปยังหน่วยรับสมัครตามข้อ 3.3.1 ส่วนผู้สมัครสายอำนวยการและสนับสนุน(อก.2) ส่งเอกสารใบสมัคร ไปยังหน่วยรับสมัครที่ได้สมัครไว้ตามข้อ 3.3.1 – 3.3.10 แล้วแต่กรณี
3.3.1 ส่วนกลาง กองบัญชาการศึกษา ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง เลขที่ 189 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2441 0101-2 , 0 3429 7741
3.3.2 ตำรวจภูธรภาค 1 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3630 3474
3.3.3 ตำรวจภูธรภาค 2 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 เลขที่ 102
หมู่ 8 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3827 8200 2
3.3.4 ตำรวจภูธรภาค 3 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 เลขที่ 41 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4437 1388
3.3.5 ตำรวจภูธรภาค 4 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4323 6672, 0 4324 5932
3.3.6 ตำรวจภูธรภาค 5 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เลขที่ 145
ถนนลำปาง-เชียงใหม่ หมู่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 9292 - 6
3.3.7 ตำรวจภูธรภาค 6 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 837
หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5622 1201 - 5
3.3.8 ตำรวจภูธรภาค 7 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เลขที่ 109
ถนนข้างวัง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3425 4312
3.3.9 ตำรวจภูธรภาค 8 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เลขที่ 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7740 5424
3.3.10 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7320 3841,0 7322 0295
/3.4 กำหนดการ...

-6-
3.4 กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ
3.4.1 ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.com
(เข้าในแต่ละหน่วยที่สมัครสอบ)
3.4.2 สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 เวลา 14.00-16.00 นาฬิกา
3.4.3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(รอบ สอง) เรียงตามลำดับคะแนนในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.com (เข้าในแต่ละหน่วยที่สมัครสอบ) พร้อมกับแจ้งกำหนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อดำเนินการ ดังนี้
1) ยื่นหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม รายละเอียด ตามผนวก ง. ท้ายประกาศนี้
2) ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ว่ายน้ำ-วิ่ง (สาย ปป.1)
3) ตรวจร่างกาย (สาย ปป.1 และ สาย อก.2)
4) การสอบสัมภาษณ์ (สาย ปป.1 และ สาย อก.2)
3.4.4 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้สำรอง เรียงตามลำดับคะแนน ในวันที่ 24 กันยายน 2552 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.com
4. เงื่อนไขการสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ สมัครต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถสมัครสอบได้เพียงหนึ่งสายการสอบและเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จะเปลี่ยนสายการสอบหรือหน่วยสอบ หรือข้อมูลภายหลัง จากวันที่สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่ธนาคารแล้วไม่ได้และค่าธรรมเนียม สอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจในประกาศ รับสมัคร ใบสมัคร และขั้นตอนของการสมัครสอบแข่งขันให้ชัดเจน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อม และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตามประกาศนี้ ก่อนการสมัครสอบแข่งขันซึ่งต้องรับผิดชอบข้อความในใบสมัครและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง
ในกรณีที่เกิดการผิด พลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน หรือมีคุณสมบัติ หรือเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัครกำหนด จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ ในการเป็นผู้เข้าสอบแข่งขัน ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบแข่งขันได้สำรองแล้วแต่กรณี และหากมีกรณีปลอมหรือใช้เอกสารปลอมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดำเนินคดีตาม กฎหมาย
5. หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย
5.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
5.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
5.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
รายละเอียด ตามผนวก จ. ท้ายประกาศนี้
/ ทั้งนี้...
-7-
ทั้ง นี้ กำหนดให้ผู้สมัครสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อนแล้วจึงให้ผู้ที่สอบได้คะแนน เรียงลงมาตามลำดับ และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละภาคเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสินและการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบ (ตามข้อ 5.1 - 5.3 ) ตามหลักสูตรที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
6.2 การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ในแต่ละภาคตามข้อ 5.1 และ 5.2 ) โดยเรียงลำดับจาก ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนน ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงก ว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน ลำดับที่สูงกว่า เพื่อเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยประกาศรายชื่อให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้
6.2.1 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1) จำนวน 625 คน
6.2.2 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) จำนวน 1,000 คน ตามประกาศกองบัญชาการศึกษา โดยผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสม กับตำแหน่งต้องมาดำเนินการในขั้นตอนที่กำหนดตามข้อ 3.4.3 ที่ส่วนกลาง กองบัญชาการศึกษา
ในกรณีที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบแข่งขัน เห็นว่าผู้เข้าสอบข้อเขียนรายใด มีพฤติการณ์อยู่ในข่ายต้องสงสัยส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือดำเนินการโดยวิธีอื่นใด ตามที่เห็นสมควรภายหลังวันสอบข้อเขียนได้ และหากสรุปได้ว่าการเข้าสอบของผู้ใดเป็นไปโดยทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน หรือในกรณีที่ไม่มาเข้าทดสอบเพิ่มเติมตามกำหนด จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิในการสอบแข่งขันครั้งนี้ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
6.3 การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.3 ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน
6.4 การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จะจัดโดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทย ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและถ้าเวลาสมัครสอบพร้อม กันให้ใช้วิธีจับฉลาก
/เมื่อเสร็จสิ้น...

-8-
เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้ว จะนำรายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ สอบแข่งขันได้ ในแต่ละสายการสอบ โดยเรียงลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามเกณฑ์ ในข้อ 6.4 จนครบจำนวนอัตราที่เปิดรับสมัคร จำนวน 1 บัญชี และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้สำรองไว้จำนวน 1 บัญชีเพื่อใช้ทดแทนผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะการสอบครั้งนี้เท่านั้น
ทั้งนี้ คำวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือเป็นยุติ
7. เงื่อนไขการบรรจุ และแต่งตั้ง
7.1 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ประสงค์ที่จะรับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ หากสอบได้จะต้องลาออกจากสังกัดเดิม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ เป็นพิเศษมิได้
7.2 การเลือกตำแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง และการรับอัตราเงินเดือน
7.2.1 การเลือกตำแหน่ง จะให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้เรียงลงมาตามลำดับคะแนน ที่สอบได้ เข้าเลือกตำแหน่งตามบัญชีตำแหน่ง หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
7.2.2 เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ ในตำแหน่งที่เลือกไว้ ตามข้อ 7.2.1 สังกัด ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1ขั้น 12.5(7,890 บาท )
7.3 กรณีมีผู้สละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งหรือมีเหตุที่ไม่มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามระยะเวลาที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนดภาย หลังจากที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือสำรอง หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ครบ ถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะเลื่อนผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลำดับสำรองตามลำดับมาทดแทนจนครบจำนวน และเมื่อมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจแล้ว ยังมีผู้สละสิทธิหรือมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อีกแล้วแต่กรณี จะไม่เลื่อนผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลำดับสำรอง มาทดแทนอีก และถือเป็นการเสร็จสิ้นการสอบแข่งขันในครั้งนี้
7.4 หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติ หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิในการเข้าสอบแข่งขันครั้งนี้ และหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วให้หน่วยต้นสังกัดสั่งให้ออก จากราชการได้
8. คำเตือน
8.1 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการสอบแข่งขัน ในรูปคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม ขั้นตอนการดำเนินการสอบได้กำหนดไว้อย่างรัดกุม ไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือให้สอบได้
/อย่าหลงเชื่อ...

-9-
อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วย เหลือให้สอบได้ หากพบเห็น หรือทราบว่ามีผู้ใดกระทำการดังกล่าว ให้รีบแจ้ง ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทราบโดยด่วนที่ พลตำรวจตรี สันติ มะลิขาว หมายเลขโทรศัพท์ 081-3889530 ,พันตำรวจเอก ประสาร อิ่มสมบัติ หมายเลขโทรศัพท์ 081-4567258, พันตำรวจเอก พิษณุ อัชนะพรกุล หมายเลขโทรศัพท์ 081-6461053, พันตำรวจเอก สะท้านฟ้า วามะสิงห์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-8788497 และพันตำรวจเอก ชาญเดช ศรีสังข์ หมายเลขโทรศัพท์ 087-9740022 เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมาย
8.2 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้เป็น ตามผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้ และหากตรวจพบ ว่ามีการทุจริตหรือได้ปฏิบัติผิดไปจากระเบียบฯ นี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม จะถือว่าสอบไม่ผ่าน ทุกขั้นตอน และจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
8.3 ด้วยปรากฏว่าในการสอบข้อเขียนครั้งที่ผ่านมา มีผู้ระบายรหัสประจำตัวสอบ ในกระดาษคำตอบผิดพลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้เสียสิทธิในการสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบการระบายรหัสประจำตัวสอบให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่แนบท้ายประกาศนี้
8.4 ประกาศต่าง ๆ ของ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเกี่ยวกับการสอบแข่งขันครั้งนี้ จะประกาศให้ทราบทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ www.policeadmission.com และจะปิดประกาศไว้บริเวณสถานที่ ตามข้อ 3.3 จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตาม และปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศที่กำหนด จะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังมิได้

 
โดย : phaky , 2009-06-19 ,
1 ชอบ
1 ไม่ชอบ
   
  หางาน
ประชาสัมพันธ์
รวมเมล์น่าอ่าน
ปุ๊กปิ๊กคลับ
หาเพื่อน MSN!
 
 

This is some default tab content, embedded directly inside this space and not via Ajax. It can be shown when no tabs are automatically selected, or associated with a certain tab, in this case, the first tab.


Pukpik.com( 05/08/2009 ) All Rights Reserved.

Thaimisc.com | BBZnet.com | Be2Hand.com | ManyFile.com
Pukpik.com | Free Webboard | Free Forums | รับทำเว็บไซต์ | รับทำเว็บโรงแรม
บริการทำเว็บไซต์ : รับทำเว็บ | รับทำเว็บไซต์ | รับทำเว็บขายของ | รับทำเว็บบริษัท | รับทำเว็บสำเร็จรูป
ฝาก Server :รับวาง Colo | Colocation | Co-location | วาง Colo ที่ CAT
ซื้อ Server : VPS ราคาถูก | ซื้อ Server | ขาย Server | Server ราคาพิเศษ | ราคา Server | Dell Server | ขาย Dell Server
ฝากเวบไซต์ : ฝากเวบไซต์ | เว็บโฮสติ้ง | windows hosting
E-commerce :ชุดคลุมท้อง | เดรสคลุมท้อง | เสื้อเปิดให้นม | ชุดออกงานคุณแม่ | กางเกง/กระโปรงคนท้อง
Others : ดอกไม้ประดิษฐ์ | siamplantasia